ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ดังนี้

  1. อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม อาาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
  2. อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
  3. อาจารย์ภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
  4. อาจารย์พิมพ์ผกา ยอดนารี อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
  5. อาจารย์เอกชัย ธีรภัคสิริ อาจารย์สาขาวิชาดนตรี สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3
  6. ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
  7. อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
  8. อาจารย์บัญชา นวนสาย อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
  9. อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2
  10. อาจารย์บาล ชะใบรัมย์ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

แชร์ข่าวนี้