ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์วิทวัส สหวงษ์)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องข้อมูลสารสนเทศ  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้