ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม)

วันนี้ อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้