ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในรายวิชาทัศนศิลป์ ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้