ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561  อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 ในรายวิชานาฏศิลป์  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้