ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์ภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์)

เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 อาจารย์ภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น

Wednesday, 20th June 2018 Aj. Phannarin Thaichantararak along with teacher profession student Ms.Inthira Prasert and in-service teacher Mr. Parus Ngamsaprang visited P.5/3 as a lecture of the Faculty of Education in English Program to conduct classroom research, exchange learning management process and teaching methods.

      

แชร์ข่าวนี้