ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  (อาจารย์บัญชา นวนสาย) ชั่วโมงเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อาจารย์บัญชา นวนสาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เป็นชั่วโมงเรียนที่ 2 ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้