ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์บัญชา นวนสาย)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาษาคม 2561 อาจารย์บัญชา นวนสาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้