ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้รายวิชาพลศึกษา โดยอาจารย์คณะครุศาสตร์

 

การเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์บาล ชะใบรัมย์)

วันนี้ อาจารย์บาล ชะใบรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ในรายวิชาพลศึกษา ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้