ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันศุกร์หรรษา

 

กิจกรรมวันศุกร์หรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นักเรียนระดับอนุบาล 3/1 ได้แสดงกิจกรรมวันศุกร์หรรษา  เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงพัฒนาการทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งนักแสดงประกอบด้วย

 1. เด็กชายอัศวิน เทศสูงเนิน
 2. เด็กชายอภิภู ศรีแสนปาง
 3. เด็กชายชิติพัทธ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์
 4. เด็กชายภาวัต ห้วยหงษ์ทอง
 5. เด็กชายกฤชธี วชิราสุริยา
 6. เด็กชายภูวเดช อัศวจุฬามณี
 7. เด็กชายวิญญ์ลภัส ประจญศานต์
 8. เด็กชายณัฐรัชต์ ปาปะไพ
 9. เด็กชายศิวกร วัฒนพายัพกุล
 10. เด็กชายฉลองรัฐ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์
 11. เด็กหญิงภิญญาพัชร์ รักชอบ
 12. เด็กหญิงพิชามญชุ์ สวนสวรรค์
 13. เด็กหญิงคริสรา พงศ์พณิช
 14. เด็กหญิงมัณฑิตา สิทธิการค้า
 15. เด็กหญิงแพรวพรรณ ศิรพิมลรัตน์
 16. เด็กหญิงพิมพ์ณิศา นฤมลจรรยาวุฒิ
 17. เด็กชายก่อการ  ส.วรเนตร
 18. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปัญนะทุภา
 19. เด็กชายธนวิน อภิวัฒนาวงศ์
 20. เด็กหญิงอัญญ์ยุพา ผลเจริญ
 21. เด็กหญิงอันดา ศรีโสม

  ⇒ฝึกสอนโดย น.ส.พัชรี สังวัทยาย และน.ส.ชฎารัตน์ ชุมรัมย์

แชร์ข่าวนี้