ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสันติภาพสากล ปี 2566 (International Day of Peace)

วันสันติภาพสากล ปี 2566 (International Day of Peace)

เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2566 (International Day of Peace)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมดำเนินโครงการ “อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที” โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 21 กันยายน 2566 ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

โดยสนับสนุนจุดมุ่งหมาย 6 ข้อของวันสันติภาพสากล อันได้แก่
1. เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยความอคติและความเกลียดชังใด ๆ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็ก เยาวชน สตรี หรือผู้พิการ
3. ร่วมสร้างสังคม แบ่งปันอย่างมีน้ำใจ ลดการแบ่งแยกและการกดขี่ไม่ว่าจะโดยเหตุผลทางฐานะ ทางสังคม เศรษฐกิจ หรือความเชื่อ
4. เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ ให้ความเคารพต่อทุกชีวิตในโลก และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกคนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

แชร์ข่าวนี้