ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพุทธบุตรธรรมธิดาเพื่อพัฒนาชีวิต

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดทำค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพุทธบุตรธรรมธิดาเพื่อพัฒนาชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการปฎิบัติตนตามหลักพิธีกรรมศาสนาปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และสามารถนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอีสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

แชร์ข่าวนี้