ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพุทธบุตรธรรมธิดา เพื่อพัฒนาชีวิต

          

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพุทธบุตรธรรมธิดา เพื่อพัฒนาชีวิต ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพุทธบุตรธรรมธิดา เพื่อพัฒนาชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต เป็นพระวิทยากร อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้