ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 24-27 พ.ค. 65

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565

ประธานเปิดพิธี ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน

 

วิทยากรวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

1. นายพิชิต มีสุข  ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. นายสัญญา ผลดิลก ครูโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราฎร์ดรุณวิทยา”

3. นายสิทธิพงค์ ดาทอง ครูโรงเรียนบ้านเขื่อนค้อวิทยา อ.ลำปลายมาศ

 

วิทยากรวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

1. นายพิชิต มีสุข  ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมช่วงบ่าย  ไปศึกษาดูงานทฤษฎีโคก หนอง นา

พันเอกพิเชษฐ์ เจียมใจ รองเสนาธิการ มทบ. 26 ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นประธานกล่าวต้อนรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ ทฤษฎีโคก หนอง นา

       

วิทยาการวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

1. นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

2.นายจักรพันธ์ สมพร  ครูโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

 

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และ

พระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2564

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น 62 แห่ง

เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน

มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์

แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับลูกเสือ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ

ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ

 

วัตถุประสงค์ มีดังนี้

1. เพื่อพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและ

วิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี น้อมนำหลักการและวิธีการของ

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จัดฝึกอบรม

แบบไป – กลับ 4 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือ

จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และผู้อำนวยการ

ลูกเสือโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) และวิทยากร โรงเรียน

บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”

 

                                  

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้