ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังครูและบุคลากรเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน”

เมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2561  อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังครูและบุคลากรเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมพิมานทอง โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้ครูและบุคลากรสร้างแรงจูงใจในปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 2.ครูและบุคลากรมีทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมวัยเรียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 1. นางสาว วรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  2. นางสาวสุรีย์วรรณ อิศราบาล นักจิตวิทย  3.  นางสมจิตร พี่พิมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และนายพลากร ศรีพูนทอง นักจิตวิทยา ในการมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยเรียนในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้