Doctors

นางกุลธาดา สิงห์แก้ว

ครูระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

วิชาที่สอน ภาษาไทย

ระดับชั้นที่สอน ชั้นประถมศึกษา

ภาระหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอนามัยระดับประถม


ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมต้น
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวขัตติยา จันตั้งอัด

กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
วิชาสอน : วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวจิตวดี วังสนาม

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ระดับประถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาที่สอน วิชาภาษาอังกฤษหลัก
ระดับชั้นที่สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น