Doctors

นางสาวมินตรา พิมานรัมย์

ครูระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น

ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์