Doctors

นางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ

ครูระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

ระดับชั้นที่สอน : ประถมต้น

ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนต้น