Doctors

นางสาวอุทุมพร วิชาพล

ครูระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาที่สอน : วิทนาศาสตร์

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น

ภาระหน้าที่ :