Doctors

นางสุกัญญา นวลศรี

ผู้ช่วยนักโภชนาการ


I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ครูระดับประถมศึกษา

นายอดินันท์ ศรีชมพู

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา
วิชาที่สอน : สังคมศึกษา
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและภูมิทัศน์

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอุทุมพร วิชาพล

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน : วิทนาศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น
ภาระหน้าที่ :

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวเบญญาภา ตรีวิเศษ

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวมินตรา พิมานรัมย์

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมต้น
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวกุสุมา บุญทา

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
วิชาสอน : คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวขัตติยา จันตั้งอัด

กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
วิชาสอน : วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ