Doctors

นายสุทธินันท์ ขาวงาม

นักวิชาการศึกษาครูระดับประถมศึกษา

นายอดินันท์ ศรีชมพู

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา
วิชาที่สอน : สังคมศึกษา
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและภูมิทัศน์

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอุทุมพร วิชาพล

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน : วิทนาศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น
ภาระหน้าที่ :

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวเบญญาภา ตรีวิเศษ

กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
วิชาที่สอน : ภาษาไทย
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวมินตรา พิมานรัมย์

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมต้น
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวกุสุมา บุญทา

กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
วิชาสอน : คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวขัตติยา จันตั้งอัด

กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
วิชาสอน : วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวจิตวดี วังสนาม

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ระดับประถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาที่สอน วิชาภาษาอังกฤษหลัก
ระดับชั้นที่สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น
 

ครูระดับประถมศึกษา

นายศุภกร วงศ์ทองเจริญ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน วิชาคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
ระดับชั้นที่สอน ระดับประถมศึกษา
ภาระหน้าที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ และประชาสัมพันธ์

ครูระดับประถมศึกษา

นางวันเพ็ญ ทรงพระ

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาระหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ครูระดับประถมศึกษา

นางวรรณิศา ทะเลิงรัมย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาที่สอน วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นที่สอน ประถมศึกษาตอนต้น
ภาระหน้าที่ ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวนิศาชล ชีช้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วิชาที่สอน สุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้นที่สอน ประถมต้น
ภาระหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และภูมิทัศน์

ครูระดับประถมศึกษา

นางสายทิพย์ สิงห์แก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
วิชาที่สอน ภาษาไทย
ระดับชั้นที่สอน ชั้นประถมศึกษา
ภาระหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอนามัยระดับประถม

ครูระดับประถมศึกษา

Miss Arole B. Ponferrada

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาที่สอน วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ระดับชั้นที่สอน อนุบาลและประถมศึกษา
ภาระหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

ครูระดับประถมศึกษา, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางจิรัฐิพร นวนสาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาที่สอน วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นที่สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวนารีรัตน์ ทองสุทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายพิชิต มีสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และภูมิทัศน์
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
วิชาที่สอน วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้นที่สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย