Doctors

นายอดินันท์ ศรีชมภู

ครูระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา

วิชาที่สอน : สังคมศึกษา

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาตอนต้น

ภาระหน้าที่ : ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและภูมิทัศน์