Downloads


Version
Download 7440
Total Views 8506
Stock
File Size 3.06 MB
File Type pdf
Create Date 25 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นิตยา พิมพ์ทอง

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง
การส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function)
ของชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้วิจัย นิตยา พิมพ์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และอาจารย์ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2564


บทคัดย่อ


วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 35 คน โดยเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ (One – Group Pretest –
Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบประเมินทักษะทางสมอง EF ของเด็ก
ปฐมวัย อายุ 4-5 ปี จ านวน 2 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (
𝑥) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมก่อนการทดลองเท่ากับ 15.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.93 และหลังได้รับการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.84 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.86
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย ทักษะทางสมอง EF (Executive Function) การจดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์