Downloads


Version
Download 2696
Total Views 4177
Stock
File Size 12.00 KB
File Type unknown
Create Date 31 สิงหาคม, 2021
Last Updated 31 มกราคม, 2022
Download

ผู้วิจัย นางบัวผัน ครบอุดม

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
ผู้วิจัย บัวผัน ครบอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร

สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ


วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 จำนวน 34 คน โดยเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ
(One – Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัด
กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จำนวน 8 แผน และ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Χ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมก่อนการทดลองเท่ากับ 7.5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.9
และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.9