ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ตั้งขึ้นมาจากนโยบายของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้ดำริว่าควรจะมีสถานปฏิบัติการเกี่ยวกับเด็กเล็กในวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หลายฝ่าย เช่น เป็นที่ศึกษาและทดลองฝึกกิจกรรมของภาควิชาต่างๆ อีกทั้งจะเป็นสวัสดิการสำหรับอาจารย์ในวิทยาลัยฯ และยังอาจบริการผู้ปกครอง ลูกหลาน บุคคล ที่อยู่ภายนอกได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถจะพัฒนาให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กตัวอย่างต่อไปได้ด้วย โดยวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณครั้งแรกเพื่อก่อสร้างอาคาร จำนวนเงิน 50,000 บาท และยังได้อนุมัติงบประมาณอีกจนแล้วเสร็จ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 95,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็ก เปิดทำการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2525 มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 30 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 36 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน ทำพิธีเปิดเป็นทางการ   ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2525 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพนอม แก้วกำเนิด อธิบดีกรมการฝึกหัดครูในสมัยนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ในปี พ.ศ. 2527 วิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอีกหลังหนึ่ง  จึงทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถรับได้ 3 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนจำนวน 70 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารอีกหลัง

ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ยกฐานะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น “โรงเรียนอนุบาลสาธิต” เปิดสอนระดับบริบาล รับเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี และระดับอนุบาลหลักสูตร 3 ปี รับเด็กอายุ 3–5 ปี

ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังที่สาม เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาทเศษ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2548

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน จึงได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลสาธิต เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” เปิดรับครั้งแรก จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 24 คน ในสมัย ผศ.ละออง  ภู่เงิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และมี ผศ.ขนิษฐา ศรีตะวัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 18,784,248 บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 2 หลัง สำหรับระดับประถมศึกษา เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554

ในเดือนตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งให้ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เดือนมีนาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ทำความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าเปิดโครงการสื่อการสอนเพื่อการสื่อสาร GrapeSEED English Communication Solution ในชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนห้องละ 20 คน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6