ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

... read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11

... read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อขอเข้ารับพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

... read more

เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย


ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์