ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์–จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และสมดุลกัน       ทุกด้าน มุ่งพัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อวางรากฐานคุณภาพชีวิตและพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนในท้องถิ่น

พันธกิจ

1. เป็นสถานที่ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2. สาธิตการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

3. บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

4. ปรับปรุง เผยแพร่ และพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอน

5. วิจัยในชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

1.  เตรียมความพร้อมให้กับเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เน้นกระบวนการเรียนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความสุข

2. เป็นสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและสายวิชาชีพครู

3. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษา สังเกต ทดลองและวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา สำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

4. เป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานและให้บริการชุมชน

เป้าหมาย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก ดังนี้

  1. พัฒนาเด็กทุกคนมีสุขภาพดี มีระเบียบวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  2. พัฒนาและส่งเสริมครูทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
  3. จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงหลักพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดความสนใจและความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้เด็กได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
  4. จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ และเอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
  5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาด ร่มรื่น อบอุ่นและปลอดภัย
  6. พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  7. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมในระดับอนุบาล และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพแก่ท้องถิ่นและสังคม
  8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีผล การประเมินผ่านเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ในทุกๆ ด้าน

คำขวัญ

“ความรู้เด่น  เป็นคนดี  มีความสุข  ประยุกต์ความรู้สู่ชุมชน”

อัตลักษณ์โรงเรียน

“ต้นแบบสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมืออาชีพ”

อัตลักษณ์นักเรียน

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีจิตอาสา วาจาไพเราะ”