Doctors

นางสาวจิตวดี วังสนาม

ครูระดับประถมศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ระดับประถม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิชาที่สอน วิชาภาษาอังกฤษหลัก

ระดับชั้นที่สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น