Downloads


Version
Download 5341
Total Views 7624
Stock
File Size 3.71 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย  นางสาวมินตรา พิมานรัมย์

 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word
โดยใช้สื่อประกอบการฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้วิจัย  นางสาวมินตรา พิมานรัมย์
ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์  2564

บทคัดย่อ


ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้
โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้สื่อประกอบการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 34 คน
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft
Word สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินสื่อแบบฝึกเสริมทักษะ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ ค่าสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ผลวิจัยพบว่า


1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.32/86.74


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม
Microsoft Word สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ .01


3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม
Microsoft Word สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก