Downloads


Version
Download 2243
Total Views 1913
Stock
File Size 3.74 MB
File Type pdf
Create Date 25 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นางเพ็ญประภา  แผ้วพลสง

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง
การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบไฮสโคปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้วิจัย เพ็ญประภา แผ้วพลสง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ


วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบไฮสโคป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาลปีที่ 2/3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 คน โดยเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ (One – Group Pretest –
Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจำนวน 2 ชุด สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (
𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดแบบไฮสโคป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองโดยด้านการเปรียบเทียบเท่ากับ 5.61 ด้านจำแนก หมวดหมู่ เท่ากับ 5.76 และด้านการ
เรียงลำดับเท่ากับ 5.87
คำสำคัญ : เด็กปฐมวัย ทักษะการคิดเชิงเหตุผล การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตามแนวคิดแบบ
ไฮสโคป