Downloads


Version
Download 4756
Total Views 3720
Stock
File Size 4.24 MB
File Type pdf
Create Date 25 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย  ปวีณา เจริญศิริ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนา
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้วิจัย  ปวีณา เจริญศิริ
ที่ปรึกษางานวิจัย อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ปีที่พิมพ์ 2564

 

บทคัดย่อ


วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี
ที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เน้นใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน
22 คน โดยเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ (One – Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย คู่มือการใช้แผนและแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) 8 แผน และ แบบทดสอบวัดพัฒนาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (
𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ก่อนได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบศาสตร์การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 และหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นใช้สมองเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมเท่ากับ 6.40
คำสำคัญ : เด็กปฐมวัย การคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นใช้สมองเป็นฐาน