Downloads


Version
Download 1988
Total Views 2627
Stock
File Size 1.53 MB
File Type pdf
Create Date 25 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย พิชิต มีสุข

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง
การศึกษาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย พิชิต มีสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรเทพ วันดี และ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปี ที่พิมพ์ 2564


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้วนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาข้อมูลด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6/3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 29 คน ได้มาโดยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนในการสุ่ม ด้วยวิธีจับสลาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศึกษาและพลศึกษา รวมถึงสามารถส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายของกรมพลศึกษาโดยนายพิชิต มีสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ โดยจำแนกเป็นภาพรวม พบว่าสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์ ดัง นี้
1. นักเรียนที่ได้รับการทดสอบสมรถภาพทางกายจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
นัก เรียนทั้งหมด 29 คน มีนกั เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.75 มีนักเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24