Downloads


Version
Download 4038
Total Views 3745
Stock
File Size 1.97 MB
File Type pdf
Create Date 25 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นางนริศรา สวัสดี

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง การจัดประสบการณ์การสอนตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติที่มีผลต่อ
การพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้วิจัย นริศรา สวัสดี
ที่ปรึกษางานวิจัย  อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และอาจารย์ ดร. โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2564


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้การสอนแบบ
ภาษาธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างคือเด็กปฐมวัย เด็กชาย – เด็กหญิง อายุระหว่าง 3 - 4 ปี จำนวน 5 คน ที่
กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบภาษาธรรมชาติ
ส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย และแบบประเมิน
การพูดของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดอย่างมีโครงสร้าง ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การสอนตามแนวทางแบบภาษาธรรมชาติ พบว่า หลังผลการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย (
𝑥̅ = 9.20) และ (𝑥̅ = 2.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสามารถในด้านการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการพูดเป็นเรื่องราวสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (
𝑥̅ = 4.67) และด้านการพูดเป็น
ประโยค มีค่าเฉลี่ย (
𝑥̅ = 4.53)
คำสำคัญ การจัดประสบการณ์การสอนตามแนวทางภาษาธรรมชาติ การพูด เด็กปฐมวัย