Downloads


Version
Download 1915
Total Views 1774
Stock
File Size 6.34 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นางสาวนิศาชล ชีช้าง

รายงานวิจัยในชั้นเรียน


การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้โปรแกรมแบบฝึก
แบบผสมผสานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้
โปรแกรมแบบฝึกแบบผสมผสานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 อายุ 8 ปี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 10 คน ซึ่งมาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพียงกลุ่มเดียว
ท าการฝึก 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน กลุ่มตัวอย่างทุกคนท าแบบทดสอบ 1 รายการ คือ แบบทดสอบวิ่ง
เก็บของ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (
𝑥̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D. ) และการทดสอบค่าที Paired-Samples T Test ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิจัย พบว่า
1. ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 มีน้ าหนักเฉลี่ย (22.70±5.01) กิโลกรัม
มีความสูงเฉลี่ย (122.90±5.72 ) เซนติเมตรและอายุเฉลี่ย (8±.000) ปี
2. แบบทดสอบวิ่งเก็บของ ในก่อนการฝึก (0.76±0.11) มีความคล่องแคล่วว่องไวน้อยกว่า
หลังการฝึก (0.65±0.07) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05