Downloads


Version
Download 4501
Total Views 2936
Stock
File Size 3.84 MB
File Type pdf
Create Date 25 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย วรัญญา ผ่านพินิจ

 

รายงานวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สำหรับชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ผู้วิจัย วรัญญา ผ่านพินิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2564


บทคัดย่อ


วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุระหว่าง 3 – 4 ปี
ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 14 คน โดยเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ
(One – Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบการคิดเชิงวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 4 ปี จำนวน 2 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (
𝑥)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองโดยมีค่าเฉลี่ยรวมก่อนการทดลองเท่ากับ 13.36
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.90 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 14.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.71