Downloads


Version
Download 12426
Total Views 19274
Stock
File Size 1.85 MB
File Type pdf
Create Date 25 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นางวันเพ็ญ ทรงพระ

รายงานวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย วันเพ็ญ ทรงพระ

สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ และ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร

ปีที่พิมพ์ 2564


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎แบบ 5E เรื่อง ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และเพื่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 รวมทั้งเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์
3100 จำนวน 29 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นมากกวําร๎อยละ 80 หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05