Downloads


Version
Download 4002
Total Views 4915
Stock
File Size 1.78 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นางสาวจิตวดี วังสนาม

วิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย  นางสาวจิตวดี วังสนาม
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.ปองเอก เพ็งลุน และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ


ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
อ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 31 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่คละกัน ทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยวิธีเลือก
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และt- Test
ผลการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงแบบ
โฟนิกส์ (Phonics) โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05