Downloads


Version
Download 6610
Total Views 8771
Stock
File Size 5.90 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นายสุทธินันท์ ขาวงาม

วิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง การแก้ปัญหาในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องรอบรู้ภูมิศาสตร์
โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย สุทธินันท์ ขาวงาม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บัญชา นวนสาย และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ 3) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสุข ก้าวทันต่อโลก
ยุคใหม่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ตลอดจนชุดกิจกรรม
และแบบฝึกหัดต่าง ๆ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน และ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ค่าสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า (t-test แบบ Dependent)
จากการศึกษาการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวมถึงปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการเรียนของชั้นเรียน จากการสังเกตนักเรียน
ก่อนการใช้การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่
14.07 คะแนน แต่หลังจากการใช้การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจทำให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 15.14 คะแนน
ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 7.60% และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
สอบเท่ากับ 1.82 ซึ่งลดลงจากเดิม 0.26 ทำให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายตัวที่ลดลงแสดงถึงคุณภาพของ
ข้อมูลที่ดี ผู้เรียนมีคะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนในด้านอื่น ๆ ซึ่ง
จะทำให้สอนทักษะต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น