Downloads


Version
Download 8380
Total Views 14584
Stock
File Size 2.01 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม, 2021
Last Updated 25 สิงหาคม, 2021
Download

ผู้วิจัย นายอดินันท์ ศรีชมภู

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้วิจัย นายอดินันท์ ศรีชมภู
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ บัญชา นวยสาย และอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สถานศึกษา:โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 
:2564

  บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์พรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ด้านความรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานโดยใช้หลักทฤษฎีเสริมแรงทางบวก
ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โดยการเลือกแบบเจาะจง
จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมการส่งงานในห้องเรียน
ผลการวิจัยปรากฏว่า การวิจัยศึกษาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของการไม่ส่งงานวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เริ่มจากแบบสำรวจ
การส่งงานในวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และได้น าผลการบันทึกการส่งงานของ
นักเรียนในระดับชั้น ป.4/1 ทั้งหมดจำนวน 9 คน จากการตรวจงานแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 ครั้งที่ 1
นักเรียนส่วนใหญ่ทำงานส่งตาม ทำงานส่งไม่ตามกำหนดเวลา ครูได้มอบหมายให้กลับไปทำงานให้
เสร็จเพื่อส่งงานในชั่วโมงเรียนต่อไป เมื่อนักเรียนได้รับการเสริมแรงทางบวก เช่น การชื่นชมด้วยวาจา
ให้ของรางวัล นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ติดตามเอาใจใส่ในการเรียนในห้องเรียนทำให้ บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
กำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ