ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2561

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ดังนี้

  1. อาจารย์ อรรจนีย์ ศรีธรรมศาสน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
  3. อาจารย์ ภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
  4. อาจารย์ ภูวนัย กาฬวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
  5. อาจารย์ยุพาวดี อาจหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคภาษาไทย สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
  7. อาจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
  8. อาจารย์ บาล ชะใบรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาพลศึกษา  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
  9. อาจารย์ คณิต พรหมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
  10. อาจารย์ ปวีณา จันทาทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนร่วมกันระหว่างคณาจารย์ คุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอต้อนรับคณาจารย์ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แชร์ข่าวนี้