ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูและพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น ภายใต้โครงการ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ระหว่างวันที่ 18 -19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยากร

ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยากรกลุ่ม

อาจารย์เทพพร โลมารักษ์

อาจารย์วรวัฒน์ พรหมเด่น

วันที่ 18 ธันวาคม 2564

07.30 – 08.00 น.  ลงทะเบียน

08.00 – 08.30 น.  พิธีเปิด

10.45 – 12.00 น. หลักการในการออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก6 ประการ

1200-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –  14.30 น.  ออกแบบกิจกรรมและพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดการเรียนรู้สมรรถนะหลัก 6 ประการด้วยกระบวนการ Desing Thinking

14.30-14.45 น. พักรับประทาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

14. 45 – 17.00 น.  สะท้อนคิดแนวทางการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ แนวทางการปรับกิจกรรมให้พร้อม

วันที่ 19 ธันวาคม 2564

07.30-08.00 น.ลงทะเบียน

08.00-08.30 น.พิธีเปิด

08.30 – 10.30 น. เตรียมความพร้อมเพื่อสาธิตการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ(Microteaching)

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. สาธิตการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ(Microteaching)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ (AAR)

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 17.00 น. ถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ

-มอบหมายภารกิจ

-กำหนดแผนการนิเทศติดตามร่วมกัน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

แชร์ข่าวนี้