ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนระดับอนุบาล สัปดาห์ที่ 22

การเรียนการสอนระดับอนุบาล สัปดาห์ที่ 22


น้องบริบาลและน้องอนุบาล 1 เรียนหน่วย หน่วยอารมณ์ที่แตกต่าง

สาระที่ควรเรียนรู้
ลักษณะของหน้าตาสามารถบอกความรู้สึกของเราว่ามีความรู้สึกอย่างไร เราควรสังเกตหน้าตาของคนรอบข้างเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อเขาได้ถูกสถานการณ์


น้องอนุบาล 2 เรียนหน่วย หนูน้อยมารยาทงาม

สาระการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะเรื่องการปฎิบัติตนให้มีมารยาทงาม เช่น การไหว้สวยงาม การพูดจาไพเราะ การเดิน การนั่ง การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเด็ก ๆ ควรฝึกตนเองให้มีมารยาทงาม
น้องอนุบาล 3 ได้เรียนหน่วยสำรวจประสาทสัมผัส

สาระการเรียนรู้
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้ยิน การมองเห็น การลิ้มรส การดมกลิ่น และการสัมผัสเคลื่อนไหว ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องได้เรียนรู้และปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะรับสัมผัส


แชร์ข่าวนี้