ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์อรรจนีย์ ศรีธรรมศาสตร์)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2561 อาจารย์อรรจนีย์ ศรีธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม โดยให้ทำกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องทศนิยม ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้