ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในรายวิชาทัศนศิลป์  ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้