ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น)

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง แรงดันของของเหลว  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้