ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (ดร.อนล สวนประดิษฐ์)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2561 อาจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ในรายวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้