ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่มสังกัดอื่นๆ (เมือง 21)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าแข่งขันในมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียนสังกัดอื่นๆ (เมือง 21)  ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ ส่งเข้าแข่งขัน จำนวน 37 รายการ และตัวแทนนักเรียน 77 คน โดยมีผลการแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนายิกา  อินไชย 1. นางสาววรรณิศา  มวลทอง
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  เกรียรัมย์ 1. นางสาวปริตา  เอ็มรัตน์
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์ละมาศ 1. นางสาวอรพิชญ์  ทุมมาลา
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวิศา  อรุณรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐฐิรา  สุภาวิตา
3. เด็กหญิงนิรัติศัย  ก่ำรัมย์
4. เด็กหญิงปพิชญา  ไกรรณภูมิ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คะเรียงรัมย์
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ภูวชรหิรัญ
7. เด็กหญิงพีรดา  โกติรัมย์
8. เด็กหญิงภคพร  พรหมชาติ
9. เด็กหญิงภัทร์สนันท์  วิชัยเลิศ
10. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล
1. นางสาวนิศาชล  ชีช้าง
2. นางสาวอธิตา  พุดสี
3. นางสาวอภิษญา  วัดโลก
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ 1. นายชลิต  มณีวรรณ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคูณฤกษ์  สมกิจศิริ
2. เด็กชายเดชภพ  จันทนะสาโร
1. นางสาวกนกอร  วิลัยจิตต์
2. นายชลิต  มณีวรรณ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  วะโหรัมย์
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  เลิศศรีชูเชิด
3. เด็กหญิงวรัญทยา  มณีพันธ์
1. นางสาวกนกอร  วิลัยจิตต์
2. นายชลิต  มณีวรรณ
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์ 1. นายชลิต  มณีวรรณ
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน 1. นายชลิต  มณีวรรณ
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญา  ดวงฤทธิ์ 1. นายชลิต  มณีวรรณ
รวม 22 14

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับกลุ่ม และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตฯ และขอขอบคุณ คณะครูและผู้ปกครองที่ได้ให้ความร่วมมือ สละเวลาฝึกซ้อม ฝึกฝน และอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  ⇒ คลิกที่นี่ ⇐

แชร์ข่าวนี้