ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย ในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 415 คน คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 35 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและการให้การศึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตัดสินใจในการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

แชร์ข่าวนี้