ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันศุกร์หรรษา

กิจกรรมวันศุกร์หรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นักเรียนระดับอนุบาล 2/3 ได้แสดงกิจกรรมวันศุกร์หรรษา  เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงพัฒนาการทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งนักแสดงประกอบด้วย

 1. เด็กชาย ศุภฤกษ์  ประทุมทอง
 2. เด็กหญิง กนกพร  นกแก้ว
 3. เด็กหญิง นิชาภา   สกุลทอง
 4. เด็กชาย ณพชร  เพชรสุข
 5. เด็กหญิง อัญญาพร  หนูรุ่ง
 6. เด็กชาย ธนกฤต  นามพรม
 7. เด็กชาย พลกฤต  ระตาภรณ์
 8. เด็กชาย ชิษณุพงศ์  มีสุข
 9. เด็กชาย บัลลังก์  พิศงาม
 10. เด็กหญิง พิมพ์ณรา  ขุนแร่
 11. เด็กหญิง สิริวรา  แพงวงษ์
 12. เด็กชาย ติณณ์นภัทร  กิจจารุวัฒน์
 13. เด็กชาย กฤตวิชญ์  ช่างกลึง
 14. เด็กหญิง กัญญณัช  เถระวัน
 15. เด็กหญิง ณภัทร์วรัญญ์  ศรีจันทร์บุญ
 16. เด็กชาย กฤษฎา  ภูคำศักดิ์
 17. เด็กหญิง สิริไพลิน  ภาษี
 18. เด็กชาย ชัยชน  พุทธิรงควัตร
 19. เด็กชาย ธนธัช  เกษรชื่น
 20. เด็กหญิง ณิชาภัทร  พันธุระ
 21. เด็กชาย สิรภพ  สงสาร
 22. เด็กหญิง พิริยาพร  แน่นอุดร
 23. เด็กหญิง วรรณิศา  สมัคค้า
 24. เด็กหญิง ลลดา  ศรีแก้ว
 25. เด็กหญิง พิมพ์ณัฐวรา  กึมรัมย์

⇒ ฝึกสอนโดย

 1. น.ส.กาญจนา ชัยณรงค์ ครูประจำชั้น
 2. น.ส.จิราภรณ์ ปันรัมย์  ครูพี่เลี้ยง
 3. น.ส.จริยา อาสากุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

แชร์ข่าวนี้