ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย และนักเรียนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกทางภาษา และในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด วิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา  และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน คือ นางยุพรรณ เอติยัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสุวคนธ์ ซอกรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขและนายสถิตย์ กลมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

แชร์ข่าวนี้